ALL

ALL

Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.brandsmania.gr υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτόν.

 

Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων

Το brandsmania.gr μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο www.brandsmania.gr

Το brandsmania.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού του τόπου, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση. Το brandsmania.gr δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο), το λογότυπο brandsmania.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του brandsmania.gr, προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του www.brandsmania.gr.

 

Περιορισμός Ευθύνης

1.Αν και έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην όσο καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των προϊόντων μας, το brandsmania.gr δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στη ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Το brandsmania.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το σύστημα σας.

2. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.  

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

 

 

Σύνδεσμοι

Το brandsmania.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το brandsmania.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από την σύνδεση σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το brandsmania.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική προστασίας

    Ιδιωτικότητα

Η Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. H δήλωση ιδιωτικότητας αφορά στις πληροφορίες που συλλέγονται στη φόρμα επικοινωνίας του site. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη επικοινωνίας με το χρήστη.

B. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, δεν ζητούνται και δεν τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνον όταν θελήσετε να γίνετε μέλος μας (ή αποφασίσετε να προχωρήσετε σε κάποια παραγγελία προϊόντος), θα χρειαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και αριθμός τηλεφώνου. Μόνο στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου, ή την αποστολή των προϊόντων σε διεύθυνση της επιλογής σας, θα χρειαστούμε επιπλέον: την επωνυμία σας, τη δραστηριότητά σας, τα ΑΦΜ / ΔΟΥ, και την διεύθυνση της επαγγελματικής σας έδρας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το GDPR.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με κύριο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, δεν ζητούνται και δεν τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνον όταν θελήσετε να γίνετε μέλος μας (ή αποφασίσετε να προχωρήσετε σε κάποια παραγγελία προϊόντος), θα χρειαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και αριθμός τηλεφώνου. Μόνο στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου, ή την αποστολή των προϊόντων σε διεύθυνση της επιλογής σας, θα χρειαστούμε επιπλέον: την επωνυμία σας, τη δραστηριότητά σας, τα ΑΦΜ / ΔΟΥ, και την διεύθυνση της επαγγελματικής σας έδρας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με έδρα την Τζαβέλλα 7 , Εύοσμο , 56224, Θεσσαλονίκη, ΑΡ ΓΕΜΗ   043810006000 ,email: info@brandsmania.gr τηλ.: 2310768186, website: https://www.brandsmania.gr, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, συμμορφούμενη προς την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλ 2310 698938 email: info@brandsmania.gr 

Ποιοι είναι οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας;

Λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά και αποστολή προϊόντων.

η αποστολή ενημερωτικών άρθρων (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές μας.

η τήρηση και έκδοση των απαραίτητων οικονομικών και φορολογικών στοιχείων.

η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, βάσει στατιστικής ανάλυσης των πληροφοριών που μας παρέχετε.

η συνεργασία μας με προμηθευτές, οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν ή επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (πχ. εταιρείες ταχυμεταφορών, συντήρησης της ψηφιακής πλατφόρμας, των βάσεων δεδομένων, κλπ).

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο https://www.bransmania.gr, ιστότοπο τον οποίο διαχειρίζεται η Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο «Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε» τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας και έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, καθαρά για λόγους στατιστικών συμπερασμάτων, τα οποία όμως φέρουν σήμανση προαιρετικού πεδίου.

Επίσης, δημιουργώντας λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία των μελλοντικών παραγγελιών σας και να απαιτείται λιγότερος χρόνος εκ μέρους σας για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. Έτσι, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας μέσα από την καρτέλα σας στο “myaccount”.

Εκτέλεση Παραγγελίας

Όπως έγινε κατανοητό και από τα ανωτέρω, για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, είναι απαραίτητο να συλλέξουμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στην επιτυχή διαχείριση της παραγγελίας σας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, κάποια από τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως για παράδειγμα οι μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται σε ειδικές υπηρεσίες τραπεζικών ιδρυμάτων, για την διεκπεραίωση της πληρωμής των παραγγελιών. Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε την αποφυγή διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων προς μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή προς κακόβουλα συστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας και του απορρήτου τους, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες μας.

Αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/ εταιρικά νέα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας,https://www.brandsmania.gr έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στην φόρμα επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται επίσης και για να επικοινωνούμε μαζί σας, για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, κλπ. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω e-mail, SMS, instantmessaging ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Προσωποποιημένη ενημέρωση

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. H προσωποποιημένη ενημέρωση, προκύπτει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως το επάγγελμα, η περιοχή κατοικίας, η ηλικία κλπ, ή βάσει των αποτελεσμάτων της Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών καθώς και βάσει των αγορών που πραγματοποιείτε.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για την εκτέλεση των παραγγελιών. Έτσι, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας είναι δυνατόν να κοινοποιούνται σε:

Μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση των παραγγελιών.

Τραπεζικούς οργανισμούς / ιδρύματα για την διεκπεραίωση των πληρωμών των παραγγελιών.

Διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων για την συντήρηση της βάσης δεδομένων.

Διαφημιστικές εταιρείες που είναι δυνατόν να αναλάβουν δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας σε υπάρχοντες πελάτες.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε ενεργός πελάτης και για πέντε (5) έτη από το χρόνο της τελευταίας αγοράς που κάνατε δηλώνοντας τα στοιχεία σας. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την τελευταία αγορά σας, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται και παρακάτω στην ενότητα που αφορά τα δικαιώματά σας. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@brandsmania.gr, τηλέφωνο: 2310698938. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές διαγραφής, κάνοντας click στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να μας ζητήσετε να σας στείλουμε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε το κρίνετε σκόπιμο. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, όπως όταν υπάρχει σύμβαση, ή υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο ή το δημόσιο συμφέρον, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση, όπως ορίζεται στην σχετική νομοθεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση.

(β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών.

(γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άλλη εταιρεία). Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, βάσει της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Τέλος, η Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, κατά τον προγενέστερο χρόνο. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές διαγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@brandsmania.gr

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδια τμήμα της εταιρείας μας που αναφέρεται ανωτέρω.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Κατάρτιση Προφίλ

Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του.

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων, για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Σ.ΔΑΪΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  

         ΚΟΜΝΗΝΩΝ 51  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

         Τ.Κ 57013

         Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 698938

E-mail: info@brandsmania.gr

 

Επιστροφές Προϊόντων

(α) Επιστροφή λανθασμένου προϊόντος

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να το επιστρέψετε πίσω σε εμάς, εντός δέκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από την απόδειξη λιανικής πώλησης.

H επιστροφή προϊόντων γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το αντίστοιχο τμήμα στο τηλέφωνο 2310-600031 (9πμ-2μμ Δευτέρα έως Παρασκευή).

(β) Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή προϊόντος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο (α).

Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να επιστρέφετε το προϊόν με συστημένο δέμα με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας.

(γ) Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος

Σε περιπτώσεις  ελαττωματικών προϊόντων και εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 14 ημερών αυτά επιστρέφονται με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο (α).

(δ) Ακύρωση Παραγγελίας.

Αν θελήσετε να ακυρώσετε μία παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας (εντός δύο ωρών)από την στιγμή της παραγγελίας στέλνοντας μας ένα email στο info@brandsmania.gr . Μετά την ακύρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε σχετικό email που θα επιβεβαιώνει την ακύρωση της.

(ε) Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος θα σας γίνει επιστροφή των χρημάτων σας εντός 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας, εφόσον το προϊόν είναι αχρησιμοποίητο και συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει πριν την αποστολή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-600031 ή να μας στείλετε e-mail στο  info@brandsmania.gr.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για όποια διαφορά ήθελε προκύψει μεταξύ του brandsmania.gr και χρηστών από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος«www.brandsmania.gr» θα καταβάλλεται προσπάθεια για φιλική επίλυση μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα του χρήστη.

Με γνώμονα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στην διενέργεια αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, το «www.brandsmania.gr» αναγνωρίζει, αποδέχεται και χαιρετίζει την προσφυγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (Online Dispure Resolution - ODR) με σκοπό την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών.

Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) στην ιστοσελίδα:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

δύνανται τόσο οι Χρήστες όσο και το «brandsmania.gr» να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις καταγγελίες τους και να συμφωνήσουν ποιoς από τους αναγνωρισμένους σε κάθε κράτος μέλος φορείς επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στην πλατφόρμα επιθυμούν να αναλάβει την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς τους. 

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον οποίον μπορούν να απευθύνονται οι χρήστες για περαιτέρω πληροφορίες είναι:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL